વેક્યુમ્સ

છબી ભાગ નંબર ઉત્પાદકો વર્ણન કિંમત જુઓ
18013ARS Image 18013ARS Aven TWEEZER POINTED FINE STRNG AA 5" $17.68/pcs તપાસ
18491 Image 18491 Aven TWEEZER FLAT SPADE 4.53" $3.39/pcs તપાસ
18053TS Image 18053TS Aven TWEEZER POINTED STRONG 3 4.88" $36.482/pcs તપાસ
49714 Image 49714 Wiha TWEEZER POINT ROUNDED D13 6.30"   તપાસ
49220 Image 49220 Wiha TWEEZER POINTED FINE 113 3.94"   તપાસ
5ASASL Image 5ASASL Apex Tool Group TWEEZER POINT VERY FINE 4.53" $15.8/pcs તપાસ
T5ASASL Apex Tool Group TWEEZER PRECISION PNT 10DEG OFFS $15.5/pcs તપાસ
18056-ER Image 18056-ER Aven TWEEZER PNT ULTR FINE VERY SHARP $16.3/pcs તપાસ
7SASL Image 7SASL Apex Tool Group TWEEZER POINTED VERY FINE 4.50" $15.6/pcs તપાસ
XHT600N Image XHT600N Apex Tool Group TWEEZER POINTED ROUNDED 6.00" $5.7/pcs તપાસ
18475USA Image 18475USA Aven TWEEZER ASSORT AA OO OOD 3C 5 7 $33.9/pcs તપાસ
40024 Image 40024 Wiha TWEEZER BLUNT 14   તપાસ
18066USA Image 18066USA Aven TWEEZER POINT ULTRA FINE 4.33" $5.99/pcs તપાસ
24SA Image 24SA Apex Tool Group TWEEZER POINTED MEDIUM 6.00" $21.5/pcs તપાસ
18056USA Image 18056USA Aven TWEEZER POINT ULT FINE 3C 4.33" $5.65/pcs તપાસ
XSST3 Image XSST3 Apex Tool Group TWEEZER POINT VERY FINE 3 4.50"   તપાસ
45805 Image 45805 Wiha TWEEZER POINT EXTRA FINE 4.13"   તપાસ
18514 Image 18514 Aven TWEEZER ROUNDED 2AB 4.53" $2.08/pcs તપાસ
18483 Image 18483 Aven TWEEZER POINT MEDIUM SHARP 3.15" $3.16/pcs તપાસ
608ASA Apex Tool Group TWEEZER BACK STOP WAFER 5.12"   તપાસ
497AJL Image 497AJL SCS ELECTRONICS VACUUM 120VAC W/ACC $311.27/pcs તપાસ
35844 Image 35844 Desco ELEC VAC PORTABLE 220VAC W/ACC $442.35/pcs તપાસ
કુલ 22 આઇટમ્સ
અગાઉના1આગળઅંત